Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei is ook voor TCC de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG of ook wel de EU General Data Protection Regulation (GDPR) vervangt de Data Protection Directive 95/46/EC en is bedoeld om de wetgeving inzake gegevens privacy in heel Europa te harmoniseren, de privacy van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en om de manier waarop organisaties in de regio gegevensbescherming benaderen, opnieuw vorm te geven.

Namens het bestuur heeft de ICT-commissie in kaart gebracht welke persoonsgegevens wij verwerken van de leden, waar ze vandaan komen en met wie ze worden gedeeld. Op deze wijze kan het bestuur verantwoorden dat er in overeenstemming met de AVG wordt gehandeld.

Wat vereist de AVG op hoofdlijnen?
- Rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens
- Transparantie voor de betrokkene over wat wij met gegevens doen en accountability
- In staat zijn te reageren op het recht van de betrokkene
- Bewustwording in de gehele vereniging over hoe om te gaan met persoonlijke gegevens (zie kopje communcatie)

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Voorbeelden van persoonsgegevens
Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.
Meer informatie over de definitie van persoonsgegevens is te vinden in artikel 4 van de AVG.

Wanneer is de AVG van toepassing?
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Wat gebeurt er als TCC de AVG overtreedt?
De boete bij het overtreden van de verordening kan leiden tot 4% van de jaarlijkse omzet of € 20 miljoen danwel de helft daarvan afhankelijk van de zwaarte van overtreding.

Communicatie
Na 18 juni komt er een uitnodiging voor een informatiesessie van het bestuur aan betrokkenen binnen de vereniging die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens.

Meer weten?
Bezoek de site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl of neem contact op met Frans Koning of Mattie Jongepier, beiden van de ICT-commissie.

Namens het bestuur,
ICT-commissie

 

Nieuws overzicht